Organisationsændringer, stress og helbred - OSH

Formålet med dette projekt var at undersøge helbredseffekterne af strukturreformen og under hvilke omstændigheder organisationsændringer dels medfører negative helbredseffekter og dels giver anledning til større arbejdsglæde.

Projektets formål

Flere undersøgelser har vist, at organisatoriske ændringer på arbejdspladser - som ændringer i afdelingsstruktur, ledelsesforhold og stillingsstruktur, samt i opgaver, arbejdsgange og kompetence - kan have negative konsekvenser for medarbejdernes helbred.

Der er imidlertid meget begrænset viden om, hvor betydningsfulde og vedvarende sådanne helbredsmæssige effekter er, og i hvilken udstrækning de modificeres af individuelle faktorer og påvirkes af måden, ændringerne konkret gennemføres på.

Da mange ansatte er berørt af organisatoriske ændringer i nutidens arbejdsliv, er der behov både for mere detaljeret viden om eventuelle helbredsmæssige risici herved og om muligheder for at forebygge dem.

Projektets resultater

De foreløbige resultater viser, at effekten af strukturreformen på de ansattes trivsel og helbred især var betinget af de aktuelle arbejdsforhold i 2008. Analyser af data fra de kliniske undersøgelser pågår bl.a. i et ph.d. projekt, og analyser af data fra spørgeskemaundersøgelserne er endnu ikke afsluttet.

Projektets praktiske værdi

Den praktiske værdi af undersøgelsens resultater består i muligheden for at kunne rådgive virksomheder og andre aktører på arbejdsmiljøområdet om, hvilke faktorer der især skal tages højde for ved organisationsændringer for at nedsætte risikoen for helbredsmæssige effekter og dermed forebygge negative
konsekvenser.

Projektets nytteværdi

Projektets nyhedsværdi består især i, at analyserne ikke alene retter sig mod negative men også mod positive konsekvenser af organisationsændringer, og at vi ikke alene betragter umiddelbare reaktioner hos de berørte medarbejdere, men konsekvenser over tid.

Deltagere i projektet

Projektet er gennemført af et konsortium bestående af Arbejdsmedicinsk Klinik, Hillerød Sygehus ved Bo Netterstrøm, Morten Blønd, Martin Nielsen, Anette Rosentahl, Nanna Eller og Lene Friebel og Anvendt KommunalForskning (AKF) ved Leena Eskelinen, i samarbejde med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA ) ved Åse Marie Hansen og Jesper Kristiansen.

Læs hele projektet her

Oprettet d. 16. feb 2011

Sidst opdateret d. 2. jul 2018