Storrumskontorer – sådan fjernes støjen bedst

Hvordan generer støj i storrumskontorer den enkelte arbejdsplads, og hvordan kan man løse problemerne i et samspil mellem akustik, arbejdsorganisation og arkitektur? Det har projektet ”Begrænsning af generende støj i storrumskontorer – nye måder og metoder” undersøgt.

Støj opleves meget individuelt. Derfor er det ikke nok at se på det generelle lydniveau i rummet, når man skal de egentlige arbejdsmiljømæssige problemer til livs.

I dette projekt har man undersøgt en række virksomheder før og efter man har lavet akustiske og arkitektoniske ændringer. Det har vist, at en tværfaglig kortlægning af de arbejdsmiljømæssige problemstillinger med hovedvægten på de lydmæssige aspekter er en effektiv måde at begrænse problemerne på. Undersøgelsen er udført af Grontmij Carl Bro i samarbejde med JJW arkitekter, DTU og Odeon A/S.

Projektets formål

Projektets formål er at komme tættere på årsager og sammenhænge mht. støj i storrumskontorer og komme med bud på, hvordan problemerne kan minimeres.  Dermed skulle der være bedre mulighed for at kunne forudsige evt. støjproblemer ved indretning af storrumskontorer.

Ved at bruge spørgeskemaer har man fået belyst de arbejdsmiljømæssige, arkitektoniske og akustiske forhold og ladet medarbejderne i de undersøgte virksomheder udpege de lydmæssige problemer.

Ved at sammenholde medarbejdernes lydindtryk med en række akustiske målinger og beregninger og ved at sammenholde disse med arbejdsorganisatoriske analyser, kan man lave forbedringer, der integrerer akustik, organisation og arkitektur som en samlet helhed.

Arbejdet munder ud i en række anbefalinger, andre kan få nytte af, så akustikken tænkes ind allerede ved planlægningen af nye kontorer eller så man målrettet kan rette op på generende støj i etablerede storrumskontorer.

Projektets resultater

Projektet viste, at den tværfaglige tilgang var effektiv. Dette giver de bedste arbejds- og lydforhold i storrumskontorerne. Støjproblemer er ofte så tæt knyttede til adfærd, organisation og indretning, at et ensidigt fokus ikke løser problemerne.

En række problemer og frustrationer blandt medarbejdere bliver ofte nævnt som ’støjproblemer’, fordi det mange steder er mere legitimt at pege på fysiske forhold end organisatoriske og adfærdsmæssige forhold.

Projektet udviklede undervejs en række akustiske værktøjer, der gjorde det muligt at lokalisere de arbejdspladser, der var mest generede af støj. Disse værktøjer er de største akustisk-faglige landvindinger ved dette projekt. Bl.a. kunne man hermed fastslå, at støjen i en af de undersøgte virksomheder ikke – som forventet – var mest generende midt i det åbne lokale, men derimod ude langs væggen, hvor der var indrettede små båse med stillearbejdspladser.

Ved at se på arbejdsfunktionerne kunne man konstatere, at de, der sad her, oven i købet ofte havde brug for ro og koncentration, hvilket de altså ikke kunne få pga. arbejdspladsens indretning og rummets akustik.

Læs hele rapporten 'Begrænsning af generende støj i storrumskontorer – nye måder og metoder'

Projektets praktiske relevans

Projektet viser, hvor vigtigt det er at inddrage flere fagligheder, når der opstår arbejdsmiljøproblemer i form af støjgener. Typisk vil man henvende sig til en akustikker, der ser på det generelle lydniveau i rummet og kan opsætte lydabsorberende skærme etc. Men det kan nogen gange gøre ondt værre.

En støjkilde man ikke kan se – fx en kollega der taler i telefon bag en skærm – virker ofte mere generende end én man kan se. Men hvis man ikke inddrager akustikere, mangler det fysiske og målbare – hvor er problemet størst og hvor sidder støjkilderne? En tværfaglig proces er den eneste måde at løse denne type komplekse opgaver på.

Et eksempel på en tværfaglig proces med arkitekten som styrende led:

 • Analysefase, hvor de tre fagekspertiser (arkitekt, akustiker, arbejdsmiljøekspert) bidrager med analyse af problemet
 • Arkitekten kommer med løsningsforslag baseret på de indledende analyser. De vurderes og justeres af akustiker og arbejdsmiljøekspert
 • Virksomheden vælger en løsning, som arkitekt og akustiker sammen projekterer færdig
 • Arbejdsmiljøekspert inddrages i dialog med virksomhed for at sikre, at medarbejderne er bevidste om muligheder og udfordringer ved den nye indretning, inden kontoret skal tages i brug igen.

Projektets nyhedsværdi

Det er nyt, at det tværfaglige aspekt i løsningen af støjproblemer understreges, som det gør i dette projekt. Desuden er det vist, at der findes metoder og værktøjer, der kan optimere den akustiske indretning helt ned til den enkelte arbejdsplads i storrumskontorerne. Det er blandt andet muligt ved at udnytte de markant forbedrede lydabsorberende materialer og afskærmninger på markedet.

Projektdeltagere

 • Claus Møller Petersen
 • Stig Strandgaard Junge
 • Eva Thoft
 • Thomas Fløe
 • Signe Hoffman Mehlsen
 • Torben Poulsen
 • Jens Holger Rindel
 • Katja Viltoft
 • Anja Toxværd
 • Susanne Almroth

Oprettet d. 27. apr 2012

Sidst opdateret d. 14. jan 2016