Organisering af arbejdet med arbejdsmiljø Organisering af arbejdet med arbejdsmiljø
 

Systematisk arbejdsmiljøarbejde

 
Alle virksomheder bør opbygge sine rutiner og metoder til systematisk at sikre arbejdsmiljøet. Det er der forskellige redskaber til.

Arbejdspladsvurdering (APV)
Alle virksomheder med ansatte skal gennemføre en skriftlig APV, der skal indeholde en kortlægning af de påvirkninger de ansatte bliver udsat for og om det er muligt at forbedre arbejdspladsen. Der er metodefrihed i forhold til, hvordan virksomheden vil gøre det, men APV skal revideres mindst hvert tredje år, eller når der sker ændringer, som har betydning for arbejdsmiljøet.

Virksomheder der prioriterer arbejdsmiljøet højt kan også benytte sig af andre arbejdsmiljøsystemer som fx certificeringer sikre en særlig metodik til et struktureret arbejde med arbejdsmiljøet.

Læs mere om arbejdspladsvurderinger under emneindgangen om APV 

Trivselsundersøgelser
Trivsels-, tilfredsheds- medarbejder- eller arbejdspladsundersøgelser dækker ofte over det samme: En kortlægning af hvad medarbejdere og ledere synes om arbejdspladsen og om arbejdet.

Offentlige arbejdspladser skal gennemføre trivselsmålinger hvert tredje år. Det er aftalt mellem parterne på det offentlige arbejdsmarked.

Trivselsundersøgelser kan evt. gennemføres samtidig med en arbejdspladsvurdering (APV) og ledelsesevaluering.

Kortlægning af trivsel på arbejdspladsen kan ske på forskellige måder. I kan gennemføre en spørgeskemaundersøgelse, men I kan også gøre brug af forskellige dialogprocesser - eller en kombination. 

En trivselsmåling er kun startskuddet for det løbende arbejde med trivsel på arbejdspladsen. Målinger skal følges op med dialog og handling, der inddrager alle påarbejdspladsen.

Formålet med trivselsmålinger er bredere end APV'en. Deres mål er både at gavne den enkelte medarbejders sundhed og den fælles opgaveløsning. Blandt andet ved at fokusere på gode  samarbejdsrelationer og arbejdsforhold.

Læs mere om trivselsprocesser i på kampagnesitet www.frastresstiltrivsel.dk

Runderinger
Jævnlige runderinger, hvor leder og arbejdsmiljørepræsentant synligt går rundt og iagttager, skaber interesse for, hvordan hver enkelt medarbejder eller gruppe arbejder. Under en rundering kan man fx:

 • Rette på forkerte rutiner og arbejdsstillinger
 • Fotografere fejl og mangler
 • Fotografere gode ideer og vellykkede løsninger
 • Dokumentere og anerkende eksempler på et godt psykisk arbejdsmiljø

Runderinger har en god effekt på opmærksomheden, men de skal gennemføres jævnligt, viser forskning fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, ellers falder man efter kort tid tilbage i "gamle rutiner" og uvaner.

Du kan finde mere viden og eksempler på runderingsskemaer på branchearbejdsmiljørådenes hjemmesider.

Risikoanalyser
Risikovurdering og -analyser handler om at forebygge ulykker i tide. Når en risiko er blevet konstateret på arbejdspladsen, bør man tage stilling til, om den kan fjernes, reduceres, tolereres eller gives videre til specialister.

Læs mere om forebyggelse og risikoanalyse under emneindgangen om forebyggelse

Instruktioner
Instruktioner skal sikre, at arbejdet bliver udført sikkert og korrekt. Arbejdsgiveren og arbejdsmiljøorganisationen skal derfor kontrollere, at der er givet instruktion.

I visse situationer er det især vigtigt, at der sker oplæring og instruktion:

 • Ansættelse
 • Forflyttelse eller ændring af opgaver
 • Indførelse eller ændring af arbejdsudstyr
 • Indførelse af ny teknologi
 • Brug af ansatte fra en fremmed virksomhed

Brugsanvisninger og skriftlige instruktioner om farlige stoffer

Arbejdstilsynet angiver bl.a., at leverandøren skal forsyne farlige stoffer og materialer med en gratis letforståelig brugsanvisning på dansk. Men det er ikke tilstrækkeligt for en arbejdsplads. Brugsanvisningerne på arbejdspladsen skal indeholde en beskrivelse af de lokale forhold. Fx

 • Hvordan anvendelsen konkret skal ske
 • Hvor udstyr til førstehjælp, brandslukning mv. er anbragt
 • Telefonnumre til at tilkalde hjælp
 • Opbevaring og bortskaffelse

Læs mere under emneindgangen om kemisk arbejdsmiljø 

Kontrol af arbejdsforhold
Når arbejdet udføres, skal der jævnligt, løbende og når det er nødvendigt, ske en kontrol af, at forholdene er i orden. Man skal løbende kontrollere risikofaktorer, arbejdsforhold, farlige stoffer og materialer, smittefarer og om der er unødige påvirkninger.

I den kontrol indgår, at man bedømmer:

 • Indsigt og arbejdsevne. Der skal især tages hensyn til unge under 18 år samt gravide og ammende. 
 • Oplæring og instruktion. Er der givet de fornødne oplysninger om ulykkes- og sundhedsfarer - også til fremmede håndværkere?
 • Nødvendige målinger. Måleresultaterne skal gemmes og skal evt. fremvises for Arbejdstilsynet.

Ulykkesanalyser
Ulykkesanalyser handler om at analysere, hvorfor en ulykke er opstået, så man kan forebygge, at det sker igen. Det er vigtigt, at arbejdsmiljøorganisationen finder de egentlige, ofte bagvedliggende årsager til, at der sker en ulykke, og ikke for ofte beskriver årsagen som manglende agtpågivenhed hos den enkelte. Finder man årsagerne, kan man indbygge sikkerheden i organiseringen af arbejdet, i en bedre teknik og arbejdsprocesser.

I en analyse af de bagvedliggende årsager, spørger man baglæns til, hvorfor ulykken skete, indtil der ikke er flere "fordi" på de enkelte punkter. Dernæst finder man løsningsmuligheder, som kan opdeles i forebyggende aktiviteter på kort sigt og på længere sigt.

Analyser af nærved-ulykker kan give indikationer på hvad, hvor og hvorfor en arbejdssituation kan blive farlig. Nærved-ulykker er en vigtig del af det forebyggende arbejde og skal også registreres og undersøges.

Læs mere forebyggelse af ulykker under emneindgangen om arbejdsskader

Arbejdsmiljøpolitik i virksomheden
En arbejdsmiljøpolitik indeholder de overordnede hensigter, rammer og vilkår for at udvikle arbejdsmiljøet. En strategi anviser derimod fremgangsmåderne for at gennemføre politikken.

Det er ikke et krav, at en virksomhed skal udforme en skriftlig arbejdsmiljøpolitik, men den er en forudsætning for at få en arbejdsmiljøcertificering.

Indholdet i en arbejdsmiljøpolitik kan fx være:

 • Visioner for arbejdsmiljøindsatsen 
 • De overordnede opgaver  for ledelsen, medarbejderne og sikkerhedsorganisationen 
 • Værdier, etik, kultur og holdninger til arbejdsmiljøindsatsen 
 • Mål, milepæle, strategier, succeskriterier og prioritering af indsatserne 
 • Organiseringen af aktørerne i arbejdsmiljøindsatsen. Fx hvem der skal varetage de forskellige opgaver, ansvar, bemyndigelse mv.  

En arbejdsmiljøpolitik kan også beskrive redskaberne til udviklingen af arbejdsmiljøet. Det kan fx være: 

 • Økonomiske ressourcer 
 • Certificering 
 • Arbejdspladsvurderinger 
 • Aftaler, retningslinier og regler 
 • Initiativer på arbejdsmiljøområdet 
 • Uddannelse 
 • Måling af indsatser og arbejdsmiljøregnskaber 
 • Handlingsplaner

Årshjul kan sætte opgaverne i system

En fremgangsmåde til at beskrive aktiviteter kan være at udarbejde et årshjul over opgaverne. Årshjulet kan sikre, at man når hele vejen rundt om alle opgaver i løbet af et år.

Årshjul og handlingsplaner bør altid være lavet på baggrund af en samlet strategi på arbejdsmiljøområdet. Det er ikke nok at gøre tingene rigtigt, man skal også sikre sig, at det er de rigtige ting, der bliver gjort.

Kilde: "Fakta om Arbejdsmiljø (2013)" s. 75, bogen kan købes i Arbejdsmiljøbutikken

Sidst opdateret d. 25. september 2013
Skriv kommentar
Alle felter med * skal udfyldes.
Din e-mail vises ikke.
Bekræft, at du ikke er en spam-robot, ved at skrive ordet GUL her
 
Magasinet Arbejdsmiljø
x100
Knaster i samarbejdet mellem arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentant risikerer på mange arbejdspladser at forringe især arbejdet med stress, mobning og trivsel. Læs hele temaet om det svære samarbejde i Magasinet Arbejdsmiljø nr. 9 2012 (Kræver abonnement på Magasinet Arbejdsmiljø).
 
Personlig rådgivning

Videncenter for Arbejdsmiljø viser vej, men kan ikke rådgive om konkrete arbejdsmiljøproblemer.

 

Nyheder om arbejdsmiljø

 
Konference
Den internationale konference om trivsel på arbejdspladsen holdes i København fra den 26. - 28. maj 2014.
 
Dilemma
Hvad gør du som arbejdsmiljørepræsentant, hvis en af dine kolleger har fået et psykisk traume pga. en voldsom trussel?
Månedens dilemma
 
 
Se hvad andre gør
Bedre arbejdsstillinger, mere bevægelse og mindre støj er resultatet af et sundhedsprojekt i Glejbjerg Børne- og Skolecenter.
Glejbjerg
 
Nyt site
Find viden, god praksis og anbefalinger om inklusion og fastholdelse på arbejdspladsen.
Foto: Fastholdelse og inklusion på arbejdspladsen
 
 
 

Videncenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø | Telefon 39 16 53 07 | Fax 39 16 52 01 | videncenter@vfa.dk

Videncenter for Arbejdsmiljø er en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø CO2 Neutral