Love, regler, vejledninger og aftaler Love, regler, vejledninger og aftaler
 

Love, regler, vejledninger og aftaler

Arbejdsmiljøloven indeholder de generelle bestemmelser om arbejdsmiljøet. Loven bliver uddybet i bekendtgørelser og på baggrund af bekendtgørelserne bliver der udarbejdet vejledninger og materialer.

Ansvarsfordeling

Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet. Det kemiske område varetages primært af Miljøstyrelsen, mens Arbejdsskadestyrelsen varetager arbejdsskader samt love og regler der handler om arbejdsskader.

Love
Arbejdsmiljøloven er en rammelov, der giver beskæftigelsesministeren bemyndigelse til at udforme nærmere retningslinjer. Retningslinjerne bliver som regel aftalt i et samarbejde med arbejdsmarkedets parter og bliver udsendt som bekendtgørelser.

Love er vedtaget af Folketinget og er reglernes øverste niveau. Lovene bliver blandt andet vedtaget på baggrund af EU-direktiver og forordninger.
På Arbejdstilsynets hjemmeside kan du se oversigt over gældende love inden for arbejdsmiljøområdet.

Love om arbejdsmiljø

Bekendtgørelser
Loven bliver uddybet i bekendtgørelser. Bekendtgørelser indeholder forskrifter, som borgerne er forpligtet til at rette sig efter.

De bliver ofte udstedt på baggrund af en lov, hvor ministeren fx bemyndiges til at udforme de nærmere retningslinjer for en bestemt problemstilling. På den måde undgår man, at Folketinget skal tage stilling til meget konkrete tekniske ting.

Man undgår også at lave et lovforslag, der skal igennem tre behandlinger i Folketinget, selv om det kun er en lille ting – eksempelvis en beløbsgrænse – der skal ændres.

Bekendtgørelserne er ordnet både alfabetisk og efter emner. Hvis en bekendtgørelse senere er ændret, har Arbejdstilsynet skrevet ændringen ind i teksten.

Bekendtgørelser

 

Vejledninger
At-vejledningerne orienterer om, hvordan virksomhederne kan leve op til reglerne i arbejdsmiljøloven og i bekendtgørelserne. Der er ca. 150 At-vejledninger om alt fra akustik til velfærdsforanstaltninger. Mange af At-vejledningerne indledes med et resumé, så du hurtigt kan se, om vejledningen er relevant for dig og din virksomhed. 

Arbejdstilsynets vejledninger findes desuden i At-anvisninger og At-meddelelser. Disse udgår, efterhånden som der offentliggøres At-vejledninger, der erstatter dem.

På Arbejdstilsynets hjemmeside kan du finde oversigt over AT-vejledninger.

AT-vejledninger

Branchevejledninger
En branchevejledning udtrykker arbejdsmarkedets parters fælles opfattelse af, hvad der er god arbejdsmiljøstandard og -praksis inden for branchen.
Branchevejledninger bliver lavet af de branchearbejdsmiljørådene (BAR).

EU-regler

Forordninger er en slags EU-love, som gælder direkte i medlemslandene. Det vil sige, at de gælder i Danmark på linje med vores egne love. Forordninger skaber rettigheder og pligter for borgerne i medlemslandene.

Direktiverne har alene gyldighed over for staten Danmark, og de gælder ikke for borgerne. Direktiverne er derfor implementeret i dansk lovgivning via en række bekendtgørelser, som der er link til fra de forskellige undersider.

EU-regler på arbejdsmiljøområdet

 
 
Fra Arbejdsmiljøbutikken
Lov om arbejdsmiljø
Den store ændring af lov om arbejdsmiljø der trådte i kraft den 1. oktober 2010 og seneste ændring af 21. dec. 2010 er med i denne udgave.
 
Personlig rådgivning

Videncenter for Arbejdsmiljø viser vej, men kan ikke rådgive om konkrete arbejdsmiljøproblemer.

 

Videncenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø | Telefon 39 16 53 07 | Fax 39 16 52 01 | videncenter@vfa.dk

Videncenter for Arbejdsmiljø er en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø CO2 Neutral