Arbejdsskader Arbejdsskader
 

Arbejdsulykker

 
Både arbejdsgiver og arbejdstager skal deltage i arbejdet med at forebygge ulykker.

Arbejdsulykker har alvorlige konsekvenser både for det enkelte individ, virksomhederne og samfundet.

Alle - både medarbejdere, ledere og arbejdsmiljøfolk - skal deltage i det løbende forebyggelsesarbejde.

En del af en samlet arbejdsmiljøindsats

Arbejdsulykker er også et af de prioriterede områder i regeringens strategi for arbejdsmiljøet frem til 2020. Målet er, at antallet af ulykker skal nedbringes med 25 procent.

Hvilke arbejdsulykker sker der?

Arbejdstilsynet inddeler arbejdsulykker i:

 • Dødsulykker
 • Alvorlige ulykker: Ulykken medfører amputation, knoglebrud eller skader på omfattende dele af kroppen.
 • Andre ulykker: Andre ulykker udgør knap 90 procent af alle ulykker. De inddeles i forstuvning, sårskader, bløddelsskader, termisk skade (skoldning eller forfrysninger), ætsning, forgiftning eller andet. I 2010 udgjorde forstuvninger med videre 43 procent af de anmeldte arbejdsulykker inden for kategorien "andre", sårskader udgjorde 12 procent og bløddelsskader udgjorde 6 procent. 

Kilde: Arbejdstilsynets årsopgørelse over anmeldte arbejdsulykker 2005-2010

Hvor mange arbejdsulykker sker der?
i 2010 blev der anmeldt knap 45.000 arbejdsulykker til Arbejdstilsynet. At dømme efter undersøgelser er mindst dobbelt så mange kommet til skade på arbejdet uden at anmelde det.  Der er typisk en højere underrapportering for mindre alvorlige ulykker som for eksempel sårskader, end for alvorlige ulykker som amputation.
Især unge underrapporterer deres arbejdsulykker.

Kilde: Arbejdstilsynets årsopgørelse over anmeldte arbejdsulykker 2005-2010

Hvem er særligt udsat for arbejdsulykker?

De 18-24-årige rapporter oftest arbejdsulykker. Cirka 12 procent af de 18-24-årige mænd angiver at have været udsat for en arbejdsulykke det seneste år. For unge kvinder er tallet knap 9 procent.

Mænd oplever oftere arbejdsulykker sammenlignet med kvinder. Knap 8 procent af alle mænd og lidt over 5 procent af alle kvinder oplyser, at de har været udsat for mindst en anmeldepligtig arbejdsulykke inden for de seneste 12 måneder (dvs., hvor arbejdsulykken har medført mere end én dags fravær).

Kilde: Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2014, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Unge og nyansatte er mere udsatte for arbejdsulykker
Det er særligt farligt at være både nyansat og ung i jobbet. En analyse fra Arbejdstilsynet af 334 ulykker viser, at de mest almindelige årsager til de nyansattes arbejdsulykker er:

 • Manglende erfaring, oplæring og viden
 • Manglende instruktion og tilsyn med den nyansattes måde at udføre arbejdet på
 • Fejlhåndtering af tekniske hjælpemidler
 • Manglende plads/rum til opgavens udførelse
 • Ujævnt underlag/niveauforskel

De sidste to årsager kan hænge sammen med valget af arbejdssted til en del af de nyansatte.

Er man både ung (op til 24 år) og nyansat er der større risiko for at komme ud for en ulykke pga. manglende erfaring, oplæring og viden. En vigtig årsag er også, at mange unge og nyudsatte udviser unødig risikovillighed.

Kilde: Arbejdstilsynets fakta-ark om analyse af 334 ulykker, hvor nyansatte er kommet til skade, 2009

Visse brancher er mere udsatte for arbejdsulykker end andre
De nyeste tal fra undersøgelsen Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2014 viser desuden, at  der sker flest arbejdsulykker i forhold til antallet af ansatte inden for følgende brancher:  

 • Opførelse og nedrivning af byggeri
 • Vand, kloak og affald
 • Slagterier
 • Færdiggørelse af byggeri
 • Restauranter og barer
 • Hotel og camping
 • Anlægsarbejde
 • Rengøring
 • Døgninstitutioner og hjemmepleje.

Kilde: Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2014, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

  

Fakta om Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2014

Undersøgelsen ’Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2014’ er den anden måling i den række af målinger af arbejdsmiljø og helbred i Danmark, som gennemføres hvert andet år fra 2012 til 2020.

I alt 27.000 beskæftigede mellem 18 og 64 år har svaret på spørgsmål om beskæftigede personer svaret på et spørgeskema om deres psykiske og fysiske arbejdsmiljø og helbred. Resultaterne er fordelt på jobgrupper, alder og køn.


Resultaterne skal bruges til at forbedre arbejdsmiljøet på de danske arbejdspladser.


Resultaterne præsenteres i 35 faktaark med tekst og tal om arbejdsmiljø og helbred.

Sidst opdateret d. 27. maj 2015
3 kommentarer til denne artikel Abonner på kommentarer
 • 6 sep 2012 14:07
  Maj-Britt Kjer Pedersen, Social og sundhedsassistent
  indberetning af arbejdsskade
 • 6 sep 2012 14:24
  Charlotte Knudsen, webredaktør
  Kære Maj-Britt Kjer Pedersen
  Arbejdsskader skal anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen. Du kan læse mere om dette samt finde blanketter til anmeldelse på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside, som du finder på nedenstående link:

  http://www.ask.dk/Nyttig%20viden/Er%20du%20kommet%20til%20skade%20pa%20arbejdet/Hvordan-anmeldes-en-arbejdsskade-.aspx.

  Venlig hilsen
  Charlotte Knudsen
 • 3 jan 2013 09:39
  Lars Thuesen, Direktør
  Er der defineret en bagatel grænse for begrebet " arbejdsskader" ? F.eks en " tømmer-lus" eller en splint i en finger ?
  Hvem afgør i givet fald stillingtagen til anmeldelse - arbejdsgiver eller arbejdstager ?
 
Håndbog
Sikkerhed ved arbejde 2013
Håndbogen giver det totale overblik over arbejdsmiljøloven og øvrige bestemmelser på sikkerhedsområdet. Med bogen følger et online abonnement, der løbende opdateres og som kan tilgås fra din pc, tablet eller mobil.
 
Oftest stillede spørgsmål om arbejdsskader
spm
På Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside kan du se en oversigt over de oftest stillede spørgsmål om arbejdsskader.
 
 

Videncenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø | Telefon 39 16 53 07 | Fax 39 16 52 01 | videncenter@vfa.dk

Videncenter for Arbejdsmiljø er en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø CO2 Neutral