Hvorfor trækker seniorer sig fra arbejdsmarkedet?

Flere faktorer spiller ind, når en ældre arbejdstager vælger at trække sig fra arbejdsmarkedet tidligere end folkepensionsalderen. 

Ældre mand maler vinduespartiLangvarigt stående arbejde med armene løftet indebærer en risiko for tidligere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet inden pensionsalderen. Foto: Colourbox

Der er ofte flere medvirkende faktorer til, at seniorer trækker sig fra arbejdsmarkedet. Det er bl.a. den enkeltes helbred, uddannelsesniveau og privatøkonomi, men det er også arbejdspladsens arbejdsmiljø, personalepolitik og sociale relationer. Ligeså spiller lovgivningen og reguleringen af arbejdsmarkedet og pensionsområdet en rolle. 

Det viser notatet ’Arbejdsmiljøets betydning for fastholdelse af ældre arbejdstagere’ fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, der er en gennemgang af forskningen på området. 

 
Notat: Arbejdsmiljøets betydning for fastholdelse af ældre arbejdtagere 

Notatet giver et overblik over den danske viden på området, og det er en del af et nordisk forskningsprojekt om arbejdsmiljøets betydning for fastholdelse af ældre arbejdstagere.

Læs NFA’s notat om den danske viden på området.

To overordnede grupper trækker sig tidligt tilbage  

Forskningen viser, at der overordnede set er to grupper af seniorer , som trækker sig tidligt tilbage fra arbejdsmarkedet. 

  • Nedslidningstruede seniorer, der trækker sig tidligt tilbage, fordi de oplever en betydelig ubalance mellem høje arbejdskrav og begrænsede ressourcer, som gør det svært for dem at leve op til arbejdskravene. Gruppen er stor og omfatter ældre arbejdstagere, som ofte har helbredsproblemer og ingen eller en kort uddannelse.
  • Ressourcestærke seniorer, der trækker sig tidligt tilbage, fordi arbejdet ikke opleves tilstrækkeligt tilfredsstillende, meningsfyldt og værdsat. Gruppen er mindre og omfatter ældre arbejdstagere, der har godt helbred, længere uddannelse og mange ressourcer.

Hvad er risikofaktorerne i det fysiske arbejdsmiljø?

De specifikke risikofaktorer for tidlig tilbagetrækning i det fysiske arbejdsmiljø er: 

  • Fysisk anstrengelse/behov for restitution  
  • Tunge løft 
  • Ensidigt, gentaget arbejde  
  • Arbejde med armene løftet 
  • Langvarigt stående arbejde 

I Danmark sker  tilbagetrækning tidligere end i Island, Norge og Sverige. Det kan skyldes flere elementer. Ifølge en undersøgelse fra 2009, kan høje fysiske arbejdskrav forklare 21% af mænds og 34% af  kvinders overgang til førtidspension i Danmark. 

En lang række undersøgelser viser desuden en klar sammenhæng mellem tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet og antallet af arbejdsulykker på arbejdspladsen.

Aldersdiskrimination er en væsentlig faktor

Aldersdiskrimination spiller en væsentlig rolle for tidlig overgang til efterløn (Thorsen et al. 2016). Ældre får i mindre grad tilbudt kompetenceudvikling sammenlignet med yngre arbejdstagere, og det kan være en medvirkende faktor til, at de trækker sig fra arbejdsmarkedet. 

Aldersdiskrimination indebærer, at seniorer udsættes for usaglig og uretfærdig forskelsbehandling, og aldersdiskrimination skyldes negative, stereotypiske forestillinger om ældre, der findes hos ledere og kolleger.

En spørgeskemaundersøgelse gennemført i perioden 2006-2008 viste, at 21% af de ældre, der var overgået til efterløn, angav, at aldersdiskrimination har stor betydning, når der sker personalereduktion og afskedigelser. Eurobarometer 2012 viste, at 26 % af danske arbejdstagere angav at have været vidne til aldersdiskrimination (Barslund 2015).  

Undersøgelser viser

En undersøgelse fra 2008 peger på, at det psykosociale arbejdsmiljø kan forklare 10-15% af overgang til  førtidspension (Christensen et al. 2008).
   

I en spørgeskemaundersøgelse fra 2011 angiver ca. 25%, at de gik på efterløn udelukkende pga. forhold i  arbejdet, især højt arbejdstempo og stramme tidsplaner (Larsen et al.  2011).

Flere arbejdspladser gør ikke en indsats for fastholdelse

Flere undersøgelser viser, at det kun er knap halvdelen af danske arbejdspladser, som gør en indsats for at fastholde ældre arbejdstagere. 

De idsatserne, der er,   handler primært om at trappe arbejdstiden ned, fx ved ekstra feriedage, nedsat arbejdstid, fleksibel arbejdstid og mindre krævende arbejdsopgaver. 

Det er især store arbejdspladser, der gør en indsats, og det er især arbejdstagere, som er placeret højt i stillingshierarkiet, der oplever, at virksomheden gør en indsats for at fastholde ældre medarbejdere.   

 

Oprettet d. 19. sep 2017