Kemisk arbejdsmiljø

Farlige kemiske stoffer findes mange steder i arbejdsmiljøet og kan udgøre en sundhedsrisiko for de ansatte, hvis de ikke håndteres rigtigt. Det er derfor vigtigt, at arbejdet med kemikalier foregår sikkert og forsvarligt.

De kemiske stoffer kan indgå direkte i arbejdsprocessen eller være produkter, der kun anvendes lejlighedsvist til eksempelvis rengøring, smøring eller affedtning. 

Kemiske stoffer er vidt udbredte 

Der er registreret over 38.000 kemiske produkter og 145.000 kemiske stoffer i Arbejdstilsynets Produktregister (Probas). Fælles for dem alle er, at de kan medføre sundheds-, miljø- og arbejdsmiljømæssige risici.

Kilde: Arbejdstilsynets hjemmeside, januar 2013

Farlige kemiske forbindelser har forskellige skadelige egenskaber - lige fra let irriterende til kræftfremkaldende og direkte dødelige.

Farlige kemiske forbindelser er mærket med et sort kryds på en orange baggrund. Der findes også symboler for de kemiske stoffers skadelige egenskaber, hvis de er allergifremkaldende, giftige, brandfarlige/eksplosive eller ætsende.

Kemikalier skal opbevares i deres originale emballager og ikke hældes over i eksempelvis en tom sodavandsflaske. Bland ikke kemikalier, da det kan udvikle giftige dampe.

Kran-stoffer
De farligste og mest skadelige kemiske stoffer i arbejdsmiljøet kan inddeles i fire kategorier også kaldet KRAN-stoffer:

K = Kræftfremkaldende
R = Reproduktionsskadende (fosterskadende og/eller ødelæggende i dannelsen af funktionsdygtige æg- og sædceller)
A = Allergifremkaldende
N = Neurotoksiske (skader hjernen og nervesystemet)

Kilde: Kemileksikon, Grafisk Bar, december 2012

Det er arbejdsgiverens ansvar at sørge for, at farlige stoffer på arbejdspladsen fjernes, erstattes eller begrænses til et minimum.  

Arbejdsgiveren skal sørge for personlige værnemidler til de ansatte, der arbejder med farlige stoffer. Det kan for eksempel være åndedrætsværn, som beskytter mod giftige partikler eller handsker, der beskytter mod hudkontakt med farlige stoffer.

Der skal udarbejdes beredskabsplaner for, hvordan en eventuel ulykke med farlige stoffer håndteres.

Oprettet d. 5. jan 2016

Kemi: Arbejdsmiljøvejviser

Fakta om arbejdsmiljø