Sæt mål for arbejdsmiljøet

Når jeres arbejdsmiljøorganisation holder den årlige arbejdsmiljødrøftelse, så husk både at evaluere, om I har nået målene for det seneste år og sæt nye, konkrete mål for det næste. Det er vigtigt, at alle medlemmer af AMO bidrager.

Plejecenteret 'Fynsgadecenteret' i Hjørring Kommune har sat den årlige arbejdsmiljødrøftelse i system.

Hvorfor skal vi holde den årlige drøftelse?

Arbejdsmiljødrøftelsen er en vigtig del af arbejdsmiljøarbejdet. Det er her, I taler om, hvordan det står til med arbejdsmiljøet i jeres virksomhed, hvilke udfordringer I står overfor lige nu, og hvilke prioriteringer der er vigtige for jer at tage.

Formålet med den årlige drøftelse er, at I får tilrettelagt jeres samarbejde og arbejdsmiljøarbejde bedst muligt. På den måde sikrer I, at I får forebygget potentielle arbejdsmiljøproblemer og lagt rammerne for, hvordan I udnytter jeres ressourcer bedst muligt. 

 

Husk dokumentation

Kommer Arbejdstilsynet på tilsyn vil et af spørgsmålene være, om I har afholdt den årlige drøftelse. Det skal I kunne dokumentere. 

Deltagere

Når I samles til den årlige drøftelse skal arbejdsgiveren eller en repræsentant, der kan træffe beslutninger på arbejdsgiverens vegne deltage. Derudover skal en eller flere medarbejdere deltage som repræsentant for resten af medarbejderne i jeres virksomhed.

Hvis jeres virksomhed har mere end 10 ansatte, skal drøftelsen foregå i arbejdsmiljøorganisationen (AMO).

Er I i en mindre virksomhed med under 10 ansatte, kan I selv vælge, hvordan I afholder drøftelsen. Det kan fx være et  fysisk møde, videomøde eller mere uformelt, hvor I kommunikerer over mail.

Det er jeres arbejdsgivers ansvar at sørge for, at I får afholdt arbejdsmiljødrøftelsen en gang om året.

 

God praksis

 ”Den årlige drøftelse er det tidspunkt, hvor vi gør status og kan se om vores indsatser rent faktisk nytter noget og giver mening. Derfor er det også noget, som hele topledelsen er engageret i”.
- Arbejdsmiljøkonsulent Jan Valentin.

Hvad skal arbejdsmiljødrøftelsen handle om?

Inspiration til spørgsmål I kan stille jer selv i forbindelse med den årlige drøftelse: 

Hvordan er det gået det sidste år?

 • Har vi haft særlige arbejdsmiljøudfordringer, som fx sygefravær eller ulykker.
 • Har vi arbejdssteder eller metoder der udgør en risiko?
 • Hvad har virket positivt på vores arbejdsmiljø?
 • Har der været situationer, hvor vi har manglet viden om arbejdsmiljø?

Hvis der tidligere har været sat mål for arbejdsmiljøet:

 • Hvilke mål satte vi ved sidste års drøftelse
 • Har vi nået vores mål?
 • Hvis ikke, hvad forhindrede os i at nå vores mål?
 • Skal vores mål videreføres til næste år?

Hvor er vi nu

Hvad er status?

 • Hvordan har samarbejdet om arbejdsmiljøarbejdet fungeret det sidste år?
 • Hvad har fungeret bedst I samarbejdet?
 • Hvordan bør vi organisere vores samarbejde, så vi får det mest optimale ud af det?
 • Har der været afsat tilstrækkeligt med ressourcer og tid?
 • Hvordan kan vi forbedre kommunikationen på vores møder?
 • Hvordan har vi fulgt op på beslutningerne på vores møder?
 • Hvilke resultater har vi opnået?
 • Hvordan håndterer vi arbejdsmiljøproblemer i vores virksomhed/afdeling, og kan vi gøre det bedre?

Hvad skal vi næste år?

Vi skal sætte mål og tale om indhold for arbejdsmiljøarbejdet i det kommende år.

 • Står vi overfor nye opgaver eller ændringer, som kan påvirke vores arbejdsmiljø?
 • Hvordan sikrer vi de bedste betingelser for at nå vores mål?
 • Skal vi mødes med faste intervaller det næste år?
 • Hvordan skal vi mødes?
 • Skal vi inddrage andre medarbejdere i aktiviteter, hvor arbejdsmiljø er på dagsordenen?
 • Hvem er ansvarlig for løbende at følge op på, om vi er på rette vej?

For mere inspiration se Arbejdstilsynets guide til den årlige drøftelse

    

Oprettet d. 30. aug 2017