Den årlige drøftelse

Alle virksomheder skal holde en årlig arbejdsmiljødrøftelse, hvor det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø skal tilrettelægges, og hvor det seneste års arbejde i AMO tages op. 

Drøftelsen skal handle om, hvordan det står til med arbejdsmiljøet i virksomheden, og hvilke udfordringer virksomheden står over for, og hvilke prioriteringer der skal foretages.

På Arbejdstilsynets hjemmeside findes en guide, som deltagerne kan støtte sig til under drøftelsen. 

 

Arbejdsmiljødrøftelsen er en vigtig del af virksomhedens arbejdsmiljøarbejde.

Formålet med drøftelsen er at tilrettelægge samarbejdet og arbejdsmiljøarbejdet bedst muligt. På den måde kan man forebygge arbejdsmiljøproblemer og lægge rammerne for at udnytte ressourcerne bedst muligt. 

Hvem skal deltage i den årlige arbejdsmiljødrøftelse?

Det er arbejdsgiveren, der skal sørge for, at drøftelsen finder sted. Arbejdsgiveren eller en repræsentant, der kan træffe beslutninger på arbejdsgiverens vegne, skal deltage sammen med de ansatte eller en eller flere ansatte, der kan fungere som talsmænd for de øvrige ansatte.

Hvordan skal den årlige arbejdsmiljødrøftelse foregå?

I virksomheder med højst ni ansatte kan virksomheden selv vælge, hvordan den årlige arbejdsmiljødrøftelse skal foregå. Det kan være som et selvstændigt møde, eventuelt et internet- eller videomøde, eller det kan holdes mere uformelt, hvor deltagerne fx kommunikerer via mails.  

 

I virksomheder med over 10 ansatte skal arbejdsgiveren samarbejde med AMOs medlemmer om at gennemføre drøftelsen. Det betyder i praksis, at drøftelsen skal holdes i AMO. Arbejdsgiveren eller en repræsentant, der kan træffe beslutninger på arbejdsgiverens vegne, skal deltage sammen med medlemmerne af AMO.

I teksten herunder fremgår det, hvad den årlige arbejdsmiljødrøftelse skal indeholde:   

 

Hvad skal arbejdsmiljødrøftelsen handle om?

På den årlige arbejdsmiljødrøftelse skal følgende punkter gennemgås: 

 

Hvad  der skal være fokus på det kommende år?

Det kan være, at virksomheden står over for nogle særlige udfordringer, for eksempel i form af nye arbejdsopgaver, dårligt indeklima m.m.

 

Her kan man for eksempel bruge kortlægningen fra virksomhedens arbejdspladsvurdering (APV’en) til at finde frem til, hvilke emner det kan dreje sig om. 

 

Hvordan samarbejdet skal foregå?

Det skal drøftes, hvordan samarbejdet rent praktisk skal forløbe, og hvordan man vil nå de arbejdsmiljømæssige mål, som man har sat sig.

 

For at nå målene kan det for eksempel aftales, at man mødes med faste intervaller, eller at ledelse eller medlemmer af AMO løbende orienterer hinanden om, hvordan arbejdsmiljøarbejdet skrider frem. 

 

Er målene nået?

 Det skal vurderes, om det foregående års mål er nået.  Har man året forinden for eksempel sat et mål om at halvere antallet af arbejdsulykker, skal man vurdere, om dette mål er nået. 

 

Hvad er de nye mål?

Der skal sættes mål for det kommende års samarbejde Har man under punkt 1 for eksempel valgt at arbejde med virksomhedens indeklima, kan der sættes mål for dette arbejde. 

 

Små virksomheder skal tage stilling til viden om arbejdsmiljø

For virksomheder under 10 ansatte gælder desuden, at de skal tage stilling til, om der er den nødvendige sagkundskab om arbejdsmiljø i virksomheden.

 

Plan for kompetenceudvikling af AMO

AMO skal have mulighed for at bidrage til virksomhedens plan for kompetenceudvikling vedrørende den supplerende arbejdsmiljøuddannelse.

Der kan i årets løb komme fokus på andre forhold end dem, der er sat mål for på den årlige arbejdsmiljødrøftelse. En ansat i virksomheden kan for eksempel komme ud for en ulykke i forbindelse med sit arbejde, og denne situation skal der skal tages hånd om efter andre arbejdsmiljøregler. Ikke kun i forbindelse med den årlige drøftelse.  

Den årlige drøftelse skal kunne dokumenteres

Når Arbejdstilsynet kommer på tilsyn, skal arbejdsgiveren skriftligt kunne dokumentere, at den årlige arbejdsmiljødrøftelse har fundet sted.

Det er op til arbejdsgiveren at vælge typen af dokumentation.   

 

Eksempler på spørgsmål, der kan stilles i forhold til dokumentationen af den årlige arbejdsmiljødrøftelse:

  • Hvordan kan I genfinde informationer, forslag og beslutninger, der kommer frem under drøftelsen? 

  • Hvad er behovet for at informere andre, og hvordan skal det ske? 

  • Hvordan sikrer I, at det kan vurderes, om de fastsatte mål er nået? 

 Eksempler fra forskellige virksomheder 

Viden og værktøjer  

 

Oprettet d. 13. nov 2015

Værktøjer

Se alle

Love og regler

Se alle

God praksis

Læs mere