AMO's opgaver

I alle virksomheder med ti eller flere ansatte skal arbejdsmiljøarbejdet foregå i en arbejdsmiljøorganisation (AMO). AMO er en intern organisering af samarbejdet om arbejdsmiljø i virksomheden, hvor nøglepersonerne er arbejdsgiveren eller dennes repræsentant, valgte arbejdsmiljørepræsentanter og udpegede arbejdsledere. 

AMO skal løbende arbejde med virksomhedens arbejdsmiljø og har både daglige og strategiske opgaver. Det betyder i praksis, at AMO både skal afdække og løse eksisterende arbejdsmiljøproblemer og arbejde med at forebygge, at nye problemer opstår. Derudover har AMO også en vigtig opgave i at påvirke kollegerne til løbende at arbejde hen imod et godt arbejdsmiljø.

Særligt for virksomheder med 10-34 ansatte 

På virksomheder med 10-34 ansatte varetager arbejdsmiljøorganisationen både de daglige og de overordnede opgaver.


Særligt for virksomheder med 35 eller flere ansatte 
På virksomheder med 35 eller flere ansatte udføres de daglige opgaver af arbejdsmiljøgrupperne, mens arbejdsmiljøudvalget tager sig af de overordnede opgaver med at planlægge, lede og koordinere virksomhedens samarbejde om arbejdsmiljø. 


Herunder finder du eksempler på de daglige og de strategiske opgaver, som arbejdsmiljøorganisationen skal varetage.
 

 

Arbejdsmiljøorganisationens strategiske opgaver er, at: 

 • Planlægge, lede og koordinere virksomhedens samarbejde om sikkerhed og sundhed. Arbejdsmiljøudvalget skal forestå de nødvendige aktiviteter til beskyttelse af de ansatte og til forebyggelse af risici. 

 • Gennemføre den årlige arbejdsmiljødrøftelse. 

 • Kontrollere sikkerheds- og sundhedsarbejdet og sørge for, at arbejdsmiljøgrupperne orienteres og vejledes herom. 

 • Deltage i udarbejdelsen af virksomhedens arbejdspladsvurdering, herunder inddrage sygefravær, under iagttagelse af gældende forebyggelsesprincipper. 

 • Deltage i fastsættelse af arbejdsmiljøorganisationens størrelse. 

 • Rådgive arbejdsgiveren om løsning af sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål og om, hvordan arbejdsmiljø integreres i virksomhedens strategiske ledelse og daglige drift. 

 • Sørge for, at årsagerne til ulykker, forgiftninger og sundhedsskader samt tilløb hertil undersøges, og sørge for at få gennemført foranstaltninger, der hindrer gentagelse. Arbejdsmiljøudvalget skal en gang årligt udarbejde en samlet oversigt over ulykker, forgiftninger og sundhedsskader i virksomheden. 

 • Holde sig orienteret om lovgivning om beskyttelse af de ansatte mod sikkerheds- og sundhedsrisici. 

 • Opstille principper for tilstrækkelig og nødvendig oplæring og instruktion, tilpasset arbejdsforholdene på virksomheden og de ansattes behov, samt sørge for, at der føres stadig kontrol med overholdelse af instruktionerne. 

 • Rådgive arbejdsgiveren om virksomhedens kompetenceudviklingsplan. 

 • Sørge for udarbejdelse af en plan over arbejdsmiljøorganisationens opbygning med oplysning om medlemmer, og sørge for, at de ansatte bliver bekendt med planen. 

 • Medvirke aktivt til en samordning af arbejdet for sikkerhed og sundhed med andre virksomheder, når der udføres arbejde på samme arbejdssted.

Kilde: Arbejdstilsynets bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed

 

Arbejdsmiljøorganisationens operationelle, dvs. daglige opgaver er, at: 

 • Varetage og deltage i aktiviteter til beskyttelse af de ansatte og til forebyggelse af risici. 

 • Deltage i planlægning af sikkerheds- og sundhedsarbejdet og deltage i udarbejdelsen af arbejdspladsvurderingen, herunder inddrage sygefravær, under iagttagelse af gældende forebyggelsesprincipper, jf. bekendtgørelse om arbejdets udførelse. 

 • Kontrollere, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. 

 • Kontrollere, at der gives effektiv oplæring og instruktion tilpasset de ansattes behov. 

 • Deltage i undersøgelse af ulykker, forgiftninger og sundhedsskader samt tilløb hertil og anmelde dem til arbejdsgiveren eller dennes repræsentant. 

 • Påvirke den enkelte til en adfærd, der fremmer egen og andres sikkerhed og sundhed. 

 • Virke som kontaktled mellem de ansatte og arbejdsmiljøudvalget. 

 • Forelægge sikkerheds- og sundhedsmæssige problemer, som arbejdsmiljøgruppen ikke kan løse, eller som er generelle for virksomheden, for arbejdsmiljøudvalget. 

Kilde: Arbejdstilsynets bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed  

Arbejdsgiverens pligter i forhold til AMO

Det er arbejdsgiveren, der skal tage initiativet til at oprette AMO. Det vil sige, at arbejdsgiveren skal opfordre til, at arbejdsmiljørepræsentanter bliver valgt, og sørge for, at arbejdsledere bliver udpeget. 

Arbejdsgiveren har ansvaret for, at samarbejdet om sikkerhed og sundhed udvikles og vedligeholdes. Desuden skal arbejdsgiveren sørge for, at samarbejdet kan finde sted, og for, at AMO har det nødvendige grundlag for at kunne løse sine opgaver tilfredsstillende. 

Arbejdsgiveren skal sørge for, at samarbejdet mellem arbejdsmiljøgrupper og arbejdsmiljøudvalg bliver koordineret, og skal give medlemmerne mulighed for at koordinere deres arbejde.

Læs også:

Samarbejde om arbejdsmiljø

Organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

Uddannelse i arbejdsmiljø

Oprettet d. 13. nov 2015

Værktøjer

Se alle

Love og regler

Se alle

God praksis

Læs mere