Fælles udvikling af stresspolitik

Involvering af medarbejdere på alle niveauer skabte ejerskab til en ny, fælles stresspolitik hos SKAT.

Fusion skabte behov for fælles indsats mod stress

10.000 medarbejdere, som tidligere var fordelt på ca. 300 geografiske steder, skulle samles i 30 skattecentre fordelt over hele landet, da Told og Skat og de kommunale skatteforvaltninger blev fusioneret i november 2005. Det nye, samlede SKAT gennemførte kort efter fusionen en medarbejderundersøgelse, der viste, at der var behov for en indsats mod stress, og at sygefraværet var lidt for højt. Ledelsen i SKAT besluttede derfor at udvikle en ny stresspolitik, der skulle involvere medarbejderne.

Udvikling af stresspolitik, der involverer medarbejderne

SKATs HR-afdeling indledte processen med at afholde en række workshops og temadage over hele landet, hvor alle medarbejdere blev involveret.

Man brugte metoden Appreciative Inquiry (anerkendende tilgang), der baserer sig på positive historier og oplevelser. På den måde undgår man den problemfiksering, der kan være karakteristisk for et udviklingsforløb. Hertil benyttede HR-konsulenterne 4D-modellen, som er en del af Appreciative Inquiry-metoden. Modellen bringer medarbejderne gennem 4 faser:

 1. DISCOVERY – Opdagelsesfasen Deltagerne bidrager hver især med positive historier om det valgte tema og sætter ord på deres egne værdier. Formålet er at anerkende den indsats, der allerede ydes og bringe det bedste fra det nuværende med ind i fremtiden.

 2. DREAM – Drømmefasen I denne fase skiftes til fremtiden. På baggrund af de positive fortællinger bygges der videre på mulighederne.

 3. DESIGN – Udfordrende udsagn Drømmene omsættes i denne fase til et fælles billede af en opnåelig fremtid. Der gives konkrete bud på, hvordan drømmene kan omsættes til visionære udfordringer for organisationens fremtidige praksis.

 4. DESTINY – Realiseringsfasen I den afsluttende fase tydeliggøres, vurderes og udvælges de veje, der kan følges for at gøre de udfordrende udsagn om en ønskværdig fremtid til virkelighed.

På baggrund af inspiration fra workshops og temadage blev der udarbejdet en stresspolitik. Stresspolitikken er opdelt i tre hovedafsnit:

 1. Arbejdslivet i SKAT

 2. Stressforebyggelse

 3. Stresshåndtering

Det første område, Arbejdslivet i SKAT, har til formål at skabe fælles værdier (eller holdninger) og en forståelsesramme for fænomenet stress, som relaterer sig til SKAT som arbejdsplads. De to sidste hovedemner, Stressforebyggelse og Stresshåndtering, beskriver hensigtsmæssig adfærd i hverdagen.

Kollektivt ansvar for forebyggelse og håndtering af stress

SKATs stresspolitik bygger på en forståelse af, at ansvaret for forebyggelse og håndtering af stress er kollektivt. Man ser særskilt på de fire niveauer i organisationen:

 1. Organisationsniveau
 2. Lederniveau
 3. Gruppe- /afdelingsniveau
 4. Individniveau

Opdelingen i de fire niveauer gør det lettere at identificere problemer og lave målrettede indsatser i forhold til det enkelte niveau. Opdelingen sætter fokus på, hvad det enkelte niveau kan gøre for at skabe balance og forebygge stress og gør det nemmere at identificere, hvor i organisationen et eventuelt problem faktisk løses.

– Stressrelaterede problemer kan meget vel opstå på ét niveau i organisationen, mens selve løsningen på problemet skal ske på et højere eller lavere niveau, siger Peter Joensen, der er kontorchef i SKAT.

Stress værktøjer:

Værktøj: Hjælp til stresspolitik - etsundtarbejdsliv.dk

Værktøj: Hvad er stress - etsundtarbejdsliv.dk

Større medarbejdertilfredshed og lavere sygefravær

SKAT arbejder på flere måder med at skabe en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejdernes trivsel sikres. Stresspolitikken er blot en af dem. Det er derfor svært at måle effekten af hvert tiltag isoleret. En samlet effekt af initiativerne er dog, at SKATs sygefravær er faldende, og at den sidste medarbejderundersøgelse viste væsentlig fremgang på alle områder. Projektleder Kaj Ulriksen vurderer, at involveringen af medarbejderne har været afgørende for udviklingsprocessen og det endelige resultat.

– Set i bakspejlet har det været en succes, at udviklingen af stresspolitikken blev gennemført som et fælles projekt med deltagelse af lokale medarbejdere. Metoden og processen har været medvirkende til, at der fra starten blev skabt ejerskab til SKATs ny stresspolitik, siger han.

 

Om SKAT

SKAT er en del af Skatteministeriets koncern, der også omfatter Skatteministeriets departement og Landsskatteretten.

 

På fusionstidspunktet (1. november 2005) var der ca. 10.000 medarbejdere, der i dag er fordelt på 30 landsdækkende skattecentre.

 

Oprettet d. 15. jul 2015