Oplæring og instruktion

Medarbejderne skal have den fornødne oplæring og instruktion, hvis der er risiko for, at de bliver udsat for vold i forbindelse med deres arbejde.

Nogle jobgrupper er mere udsatte

I nogle job er det svært helt at undgå, at medarbejderne bliver udsat for vold. Arbejdsgiveren har derfor ifølge Arbejdstilsynet pligt til at sikre, at medarbejderne har fået den nødvendige oplæring og instruktion, så de har mulighed for at begrænse alvorligheden af voldsepisoderne og håndtere dem bedst muligt. 

Hvis der er områder, hvor der er en særlig fare, skal arbejdsgiveren sikre, at det kun er medarbejdere, der har fået den nødvendige instruktion, der har adgang til områderne. Det kan fx være ved politiaktioner i uroprægede områder eller ved arbejde i psykiatriske afdelinger og i fængsler, hvis der er en særlig voldsrisiko. 

Nyansatte medarbejdere

Nyansatte har et særligt behov for oplæring og instruktion. Også medarbejdere, der har begrænset erfaring, har brug for ekstra oplæring og instruktion. Det gælder fx unge, vikarer, elever, studerende og praktikanter. 

Læs mere om unge og nyansatte

Kontakt med klienter og kunder 

Når medarbejderne har kontakt med klienter og borgere, er det af stor betydning, at medarbejderne har de nødvendige kompetencer. 

Det kan fx være nødvendigt: 

 • At medarbejderne bliver oplært i at forstå og håndtere klienternes og borgernes adfærd. Når det gælder klientarbejde, forudsætter det, at medarbejderne kender til klienternes problemer og aktuelle tilstand.  
 • At medarbejderne bliver oplært i samtaleteknik, konfliktforebyggelse og konfliktnedtrappende kommunikation, herunder kropssprogets indflydelse på kommunikationen. Kompetencerne kan også udvikles gennem faglig sparring og supervision.  
 • At medarbejderne ved, hvordan de hurtigt og sikkert tilkalder hjælp fra kolleger, vagt eller politi. De skal også vide, hvem der er ansvarlige for førstehjælp.  
 • At medarbejderne bliver trænet i at se advarselssignaler fra potentielt udadreagerende eller voldsomme klienter eller borgere. 

Brug af tekniske hjælpemidler 

Hvis der benyttes tekniske hjælpemidler i form af alarm- og kaldesystemer, skal medarbejderne være tilstrækkeligt instrueret i at kunne bruge systemerne. De skal blandt andet være instrueret i, hvornår og hvordan systemerne skal aktiveres for ikke at optrappe en voldsepisode. 

Læs mere om tekniske hjælpemidler

Læs mere om indretning af arbejdspladsen

Alenearbejde 

Arbejdsgiveren skal sørge for, at medarbejderne er instrueret i, hvornår det er nødvendigt, at flere medarbejdere varetager kontakten med klienter og borgere, samt hvilke forholdsregler der skal tages, når medarbejderne på egen hånd varetager kontakten. 

Læs mere om alenearbejde

Tilsyn med arbejdets udførelse 

Arbejdsgiveren skal sørge for, at der føres effektivt tilsyn med, at medarbejderne udfører arbejdet i overensstemmelse med instruktionen. Det er vigtigt, at alle ved, hvad de skal gøre, og at arbejdsgiveren afsætter tilstrækkelige ressourcer til det forebyggende arbejde. 

Arbejdsgiveren skal også sørge for, at der føres tilsyn med, at voldsepisoder håndteres i overensstemmelse med instruktionen. For at undgå varige fysiske og psykiske reaktioner er det vigtigt, at ledelse og medarbejdere ved, hvem der skal gøre hvad efter en voldsepisode.

Læs mere om, hvordan I håndterer voldelige episoder

Kilde: Voldsrisiko i forbindelse med arbejdets udførelse', At-vejledning D. 4.3-3

 
 

Frigørelse og fastholdelse 

På en række arbejdspladser er det væsentligt for de ansatte at have viden om og færdigheder i, hvordan man kan afværge angreb, frigøre sig fra en person, der holder fast eller undvige en angribende person.
 

Mange ansatte føler større tryghed i samarbejdet med borgere, hvor der en risiko for voldsom adfærd, når de ved, at de har færdigheder til at kunne frigøre sig uden at bidrage til, at situationen optrappes yderligere. 

I nogle brancher (fx politi og hospitalspsykiatri) kan det være nødvendigt at kunne fastholde personer, som har mistet kontrollen og er til fare for sig selv eller andre.

Med optimale teknikker til dette kan de ansatte i de fleste tilfælde fastholde en voldsom person på en måde, så hverken de ansatte eller borgeren kommer til skade. Det er vigtigt, at personalet bruger så lidt magt som muligt og at de kender og følger den gældende lovgivning - på deres arbejdsområde - om anvendelse af magt/tvang.

Læs mere i temahæftet ’Magt & tvang - hvor går grænsen?’ udgivet af Socialt Udviklingscenter SUS, som led i projekt Vold som Udtryksform, 2008.

Kilde: Socialt Udviklingscenter SUS

Læs mere om forebyggelse af vold:

Sparring og supervision

 

Sidst opdateret d. 28. jun 2016

Værktøjer

Se alle

God praksis

 • Venlig indretning dæmper gemytterne

  Gamle stolerækker og lysstofrørene i venteområdet er skiftet ud med små sidde-nicher, blødt lys og sågar en elektrisk pejs. En ny indretning af Akutmodtagelsen på Hvidovre Hospital er en del af et projekt, som er med til at minimere risikoen for trusler og vold.

  Læs mere
 • Buschauffører lærer at trække vejret dybt

  Chaufførerne på nogle af Arrivas busruter har lært at afværge konflikter med passagerer og medtrafikanter ved hjælp af den japanske kampsport ’Aikido’.

  Læs mere
 • Hver dag planlægges til mindste detalje

  Detaljerne tæller i botilbuddet Lyngdal, når personalet håndterer de 15 beboere. En ny pædagogisk tilgang og skræddersyede handleplaner for hver enkelt af de psykisk udviklingshæmmede beboere har fået antallet af voldsregistreringer til at rasle ned, og sygefraværet er halveret.

  Læs mere
Læs mere