Love og aftaler om mobning

Mobning er omtalt i både arbejdsmiljøloven og i bekendtgørelsen om arbejdets udførelse. Få et overblik over de eksisterende love og aftaler om mobning. 

Lovstof om mobning

Mobning er omtalt i arbejdsmiljøloven, "Bekendtgørelse om arbejdets udførelse" og Arbejdstilsynets vejledning om mobning og seksuel chikane.

Arbejdsmiljøloven §1

Mobning omtales i Arbejdsmiljøloven, som indeholder de generelle bestemmelser om arbejdsmiljø. 

I §1, styk 1 hedder det: ”Ved loven tilstræbes at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet”.

Se Arbejdsmiljølovens kapitel 1 på Arbejdstilsynets hjemmeside 

Arbejdsmiljøloven §15 

I Arbejdsmiljølovens §15 hedder det, at ”Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsforholdene sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige”.

Se Arbejdsmiljølovens kapitel 4 på Arbejdstilsynets hjemmeside 

Bekendtgørelsen §4

I Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdets udførelse hedder det, at det skal sikres, ”at de samlede påvirkninger i arbejdsmiljøet på kort eller lang sigt ikke forringer de ansattes sikkerhed eller sundhed”.

Se Bekendtgørelse om arbejdets udførelse, kapitel 3 på Arbejdstilsynets hjemmeside

Bekendtgørelsen § 9a

Bekendtgørelsens § 9a omtaler mobning: ”Ved arbejdets udførelse skal det sikres, at arbejdet ikke medfører risiko for fysisk eller psykisk helbredsforringelse som følge af mobning, herunder seksuel chikane”.

Se Bekendtgørelse om arbejdets udførelse, kapitel 3 på arbejdstilsynets hjemmeside

Arbejdstilsynets vejledning

AT-vejledning D.4.2 om mobning og seksuel chikane indeholder en definition af mobning og en beskrivelse af årsager, udbredelse og reaktioner på mobning. Den indeholder også et forslag om, at virksomhederne formulerer en klar politik om at forebygge mobning. 

Se Vejledning om mobning og seksuel chikane på Arbejdstilsynets hjemmeside

Arbejdspladsen skal selv udvikle en kultur mod mobning

Det er ifølge AT-vejledningen den enkelte arbejdsplads, der må udvikle en organisationskultur med normer og værdier, som aktivt modvirker mobning og seksuel chikane.

Det kræver, at hele arbejdspladsen – især ledelsen – har klare og synlige værdier og holdninger, som formidles både i målsætninger, regler og i praktisk handling.

Overenskomsterne 2008: Aftale om mobning

I forbindelse med overenskomsterne i 2008 indgik parterne på det offentlige område en aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne. Den indeholder bl.a. en aftale om, at der skal gøres en indsats mod vold, mobning og chikane.

Ifølge aftalen mellem parterne skulle MED-udvalg i regioner og kommuner aftale retningslinjer for arbejdspladsens indsats senest 1. april 2010. Skete det ikke, skulle ledelsen fastlægge retningslinjer.

Læs mere om overenskomsterne - arbejdsmiljoviden.dk (indsæt link)

Europæisk aftale om mobning

Aftalen om trivsel og sundhed, der indgik i overenskomsterne fra 2008, bygger på en europæisk rammeaftale om mobning og vold på arbejdspladsen. 

I den hedder det, at ”Virksomheder må have en tydelig erklæring, som angiver, at chikane og vold ikke tolereres”.

Læs mere om den europæiske rammeaftale på europa.eu

Principper for sager om mobning

Både aftalen mellem parterne bag kvalitetsreformen og den europæiske aftale indeholder forslag til principper for en procedure for at håndtere konkrete mobbesager.

Principper for procedure:

  • Diskretion: Sagen behandles med diskretion for at beskytte de involveredes privatliv og værdighed.
  • Beskyt oplysninger: Ingen oplysninger må gives til parter, der ikke er involveret.
  • Undersøg klager: Klager skal undersøges konkret og behandles med det samme.
  • Saglig behandling: Alle involverede har ret til en saglig og fair behandling.
  • Underbyg klager: Klager bør underbygges af udførlige oplysninger.
  • Falske klager: Falske anklager kan medføre disciplinære tiltag.
  • Ekstern bistand: Brug ekstern bistand, hvis det er nødvendigt. 

Læs mere om, hvordan I forebygger og håndterer mobning:

Lav en handlingsplan om mobning

Er det mobning? Undersøg sagen

Offentlige arbejdspladser mod mobning 

Sidst opdateret d. 27. jun 2016

Love og regler

Se alle

God praksis

Læs mere