Kommunikation skal gøre sikkerhed relevant

Kommunikation omkring sikkerhed er et andet af de fokuspunkter, der er vigtige for at få succes med Vision Zero.

Hvis Vision Zero skal have effekt på sikkerheden i det daglige arbejde, skal det kommunikeres ud til ledere og medarbejderne på en måde, så det giver mening for alle og bliver en naturlig del af hverdagen.

Kommunikation har stor betydning for engagementet

Nøglen til succes hviler i høj grad på ledelsens skuldre, og hvor gode de er til at kommunikere budskaberne videre - hver dag og ikke bare en gang imellem. Lederne og medarbejderne skal involveres og inviteres til at byde ind med deres viden, hvis de skal engagere sig i visionen.

Det er derfor en god ide at have en særlig kommunikationsstrategi omkring Vision Zero og implementere kommunikationsværktøjer, der i samspil kan bruges til at sikre, at det nye mindset bliver en naturlig del af det daglige arbejde for alle.

Specifikke Vision Zero-programmer

Mange af de virksomheder, der har succes med at implementere Vision Zero, har lavet særlige programmer som skal promovere den nye måde, virksomheden vil arbejde med sikkerhed på - den måde, ledelsen kan kommunikere virksomhedens vision og udtrykke deres personlige engagement.

Udover at være en vigtig ting i virksomhedens formelle kommunikation kan det også fremme den uformelle kommunikation mellem lederne og medarbejderne og skabe rum for dialog.

Programmerne kan både være en måde at kickstarte Vision Zero tankegangen og en måde at holde den ved lige på.

Et program kan eksempelvis bestå af en form for branding af initiativet med logo, motto etc. Så det er synligt og let at genkende en særlig Zero Vision kommunikationsstrategi eller et særligt Vision Zero projektteam på tværs af organisationen.

Sammenhængende kommunikation og brugbare værktøjer

Værktøjer og gode rutiner for kommunikation kan eksempelvis være faste sikkerhedsbriefinger, nyhedsbreve, kampagner, infoskærme, videoer, sikkerhedsdage og events, månedlige sikkerhedstemaer, apps og andre IT-løsninger.

Det er dog vigtigt at kommunikationsstrategien er flerstrenget og integrerer indsatser, der er målrettet de enkelte dele af organisationen og de enkelte medarbejdergrupper.

Der skal være en sammenhæng mellem de budskaber, der bliver formidlet på de forskellige platforme, så medarbejderne oplever det som meningsfuldt.

Ved at indføre nogle faste koncepter for kommunikation bliver det en del af hverdagen, som medarbejderne føler sig trygge ved. Ligesom det kan bidrage til skabe en følelse af åbenhed, hvor man tør sige sin mening og indrømme, hvis man har lavet en fejl.

Mellemlederne skal skabe dialog

Mellemlederne spiller en vigtig rolle i forhold til at få medarbejderne til at deltage og engagere sig i sikkerhed. Ikke kun i form af feedback, men også ved at alle får mulighed for at komme til orde og føle, at de bliver hørt, og at man sætter pris på den viden, de kan bidrage med.

Det kan for eksempel være åbne sikkerhedsdiskussioner, morgenmøder, tavlemøder, toolboxmøder (link til siden om toolbox), sikkerhedsworkshops eller sikkerhedsrunder.

Hver fase sin udfordring

 • I den første fase i arbejdet med Vision Zero er den største udfordring at dele overbevisningen om, at alle ulykker kan forebygges og at formulere en fælles ambition, som alle kan tilslutte sig.
 • I de efterfølgende år handler det mere om at integrere engagementet i selve forretningen og organisationskulturen og at fortsætte arbejdet efter at de lavthængende frugter er blevet høstet. I denne fase er det også vigtigt at rette opmærksomheden mod risikoen for de mere alvorlige ulykker, selvom sandsynligheden for at de sker, ikke er særligt stor.
 • På længere sigt er udfordringen at holde visionen i live, når sikkerhedskulturen er så god, at det er svært at forbedre den, og ulykkesstatistikken ikke længere falder, men kun viser mindre udsving. På dette stadie kan udfordringerne handle om at ruste sig mod uventede risiko og at understøtte samarbejdspartnere i at implementere Vision Zero.

Kommunikation skal gøre sikkerhed relevant. Tegning af Lars Andersen

Gode råd om sikkerhedskommunikation

 • Alle medarbejdere skal involveres i Vision Zero og have mulighed for at komme med løsninger.
 • Hold gryden i kog – især når hverdagen vender tilbage efter den megen fokus på den nye måde at arbejde med sikkerhed på i starten.
 • Inviter til regelmæssige sikkerhedsdage/fællesmøder med både forretnings- og sikkerhedsmæssige spørgsmål på dagsordenen.
 • Inviter til månedlige sikkerhedsbriefinger i mindre grupper. Det kan være korte diskussioner i skiftende grupper med forskellige emner, eksempelvis målinger, ansvarsområder og afrapporteringer.
 • Skab muligheder for diskussioner og anerkendelse gennem personlige kontakter.
 • Organiser udveksling af information både på nationalt og internationalt niveau.

Gode råd om værktøjer og budskaber

 • Sikkerhedsbudskaber har mest succes med at komme igennem, hvis medarbejderne kan bruge det direkte i deres egen hverdag.
 • Hold kommunikationen simpel eller brug video til at skærpe opmærksomheden om sikkerhed. Det kan også være en god ide at appellere til følelserne - sikkerhed er ikke kun rationelt.
 • Sørg for at udvikle og sprede værktøjer, der er nemme at bruge, eksempelvis apps til at rapportere om sikkerhedsforhold.
 • En række sammenhængende budskaber om Vision Zero, der kan bruges på forskellige platforme til forskellige målgrupper, er med til at sikre, at alle er med på visionen.  

Gode råd om hændelser og sikkerhedsobservationer

 • Sørg for systematisk udveksling af informationer om ulykker, nærvedulykker, farer og risiko på tværs af alle niveauer i organisationen, for eksempel ved regelmæssige sikkerhedsrunder og -møder.
 • Sørg for fyldestgørende feedback til medarbejdere, der rapporterer om et sikkerhedsproblem. Forklar, hvordan virksomheden vil håndtere problemet og lære af den i forhold til det fremtidige sikkerhedsarbejde.
 • Organiser diskussioner eller refleksioner med medarbejderne om ting der er sket og forebygget  inden for den seneste tid (for eksempel nærvedhændelser og gode ideer fra medarbejderne).
 • Brug story telling efter en hændelse. Fortælleren skal have en form for social belønning, da det ellers kan være svært at få folk til at stille op til at fortælle.

Vær opmærksom på, at folk er forskellige og har meget forskellige værdier, perspektiver og syn på sikkerhed afhængig af alder og kulturel baggrund. Det har også betydning for kulturen på arbejdspladsen, og hvordan man skal kommunikere.

EKSEMPEL: Et stort hollandsk byggefirma har haft succes med at indføre et særligt Vision Zero Program med sit eget logo og brand med navnet 'Safety Go'. Målet er at gøre sikkerhed til en del af virksomhedens kultur, og programmet har fokus på holdninger og opførsel hele vejen gennem værdikæden, så der også stilles krav til underleverandører.

Virksomheden har blandt andet

 • udviklet en særlig GO-app, der kan bruges til at rapportere om nærved-ulykker
 • uddannet GO-coaches der kan hjælpe kollegerne i sikkerhedsdilemmaer,
 • særligt fokus på sikkerhed i designfasen
 • et klart fokus på 'de 6 store', som er de 6 største risikofaktorer i branchen.  

Siden programmet blev indført i 2013 er antallet af hændelser reduceret med 25 procent. 

(Kilde: Success factors for the implementation of a Zero Accident Vision (ZAV).TNO Report (TNO 2015 R11506), 2015)


 Skab engagement om visionen


 

Oprettet d. 7. nov 2016