Forebyggelse af ulykker

Ulykker forebygges bedst ved at se på den måde arbejdet er organiseret og de fælles værdier og holdninger om sikkerhed frem for at se på, hvad den enkelte medarbejder skal gøre.

Det er sjældent den enkelte medarbejders adfærd alene, som udgør et sikkerhedsproblem. Det handler derimod ofte om, hvordan arbejdet er organiseret og hvilken sikkerhedskultur - det vil sige fælles værdier og holdninger omkring sikkerhed - der findes på en arbejdsplads.

Hvis man vil forebygge ulykker på en arbejdsplads, er det er ikke nok at hænge en plakat op og tro, at det er gjort med det.  En indsats for at forebygge ulykker på arbejdspladsen er mest effektiv, hvis den fokuserer  og kombinerer flere forskellige sikkerheds- eller informationstiltag på en gang. Det har en gennemgang af den eksisterende videnskabelige litteratur om effekten af forskellige typer tiltag til forebyggelse af arbejdsulykker vist.

Ledelsen skal gå forrest

Ledelsen er en afgørende faktor for, at sikkerheden bliver prioriteret i det daglige arbejde. Det er ledelsen, der i ord og handlinger skal gå forrest og vise, at sikkerhed er noget, man tager alvorligt.

Den enkelte medarbejders viden og holdninger til sikkerhed kommer sandsynligvis ikke i spil, hvis han eller hun arbejder et sted, hvor der generelt er en en lav prioritering af sikkerheden.

Strategier til forebyggelse

Tidligere så man primært ulykker ud fra et teknisk, lovgivnings- eller menneskeligt perspektiv. Men de sidste 10-15 år år er man i højere grad begyndt at se på ulykker med de kulturelle og organisatoriske briller på, når man skal udtænke forebyggelsesstrategier og praktiske tiltag ude på arbejdspladserne.

De nye tilgange til at forebygge ulykker skyldes især, at vi i dag har organiseret arbejdet med flere decentrale beslutningsprocesser.

Tiltag til at forebygge arbejdsulykker kan både være rettet mod personen og mod de omgivelser, vi arbejder under.

Sikkerhedstiltag rettet mod personen

Man kan skelne mellem flere forskellige måder at påvirke personer til at øge sikkerheden. Her følger en kort gennemgang.

Bearbejdning af holdninger
Den grundlæggende antagelse for denne type sikkerhedstiltag er, at man kan påvirke holdninger til sikkerhed via oplysning. Ved at give viden og information til de relevante personer kan man påvirke adfærden - og i sidste ende mindske risikoen for arbejdsulykker. Dette fremgår blandt andet af den såkaldte KAP-tilgang (Knowledge-Attitude-Practice eller Viden-Holdning-Handling).

Undersøgelser viser dog, at sikkerhedstiltag, der bygger på ændringer i holdninger, samlet set ikke har nogen effekt, når de står alene. Hvis der er direkte face-to-face kommunikation eller samtale mellem mennesker, kan det dog have en effekt.

Det betyder noget for holdningen til sikkert arbejde, hvis en person får indtryk af, at kollegerne kigger skævt til en, hvis man ikke følger den sikre måde at gøre tingene på. Men her er det sandsynligvis mere normerne på arbejdspladsen, der påvirker adfærden, frem for personens egne holdninger.

Styrke kroppens robusthed
Fysiologiske tiltag handler om at øge personens modstandsdygtighed for eksempel ved at styrke muskelkraften.  

Vores viden på dette område er stadig usikker, men det ser ikke ud til, at der er nogen effekt af denne type tiltag over for arbejdsulykker, som også skyldes en akut og uventet påvirkning. Man kan til gengæld godt forestille sig, at træning kan være virksomt i forhold til langtidspåvirkninger, der kan give kroniske skader og nedslidning.

Ændre adfærd   
Tiltag, der retter sig mod at ændre personens adfærd kan være belønning af en bestemt type adfærd eller straf, hvis den ikke overholdes.  Det kan for eksempel være opstilling af målsætninger, observation og efterfølgende feedback, coaching og problemløsning, bonussystemer og diverse former for sanktioner.

Den teoretiske baggrund for disse former for sikkerhedstiltag er ‘behaviorismen’, der antager, at mennesket handler i forhold til forventede konsekvenser (den såkaldte ABC-model).

Forskning viser dog, at effekten af den slags tiltag er højst usikker, når de står alene. Elementer kan dog have betydning, når de kombineres med andre typer tiltag.

Sikkerhedstiltag rettet mod omgivelserne

Normer, klima og kultur
Grundtanken i denne forebyggelsesstrategi er, at sikkerhedsklima, kultur eller sociale normer kan ændres gennem forskellige påvirkninger af organisationen.

Begrebet sikkerhedskultur er dog stadig vagt og ikke let at oversætte til konkrete forebyggende tiltag.

Sikkerhedskultur kan defineres som de aspekter af organisationskulturen, som påvirker holdninger og adfærd på måder, der kan øge eller mindske risikoen i arbejdet. De grundlæggende antagelser og værdier på en arbejdsplads, fx relateret til sikkerhed, er taget for givet og vedligeholdes af medlemmer af en gruppe og vil blive videregivet eksempelvis til nyansatte som den korrekte måde at handle på i forhold til sikkerhed i arbejdet.

Strukturelle tiltag
Strukturelle tiltag er tiltag, der retter sig mod omgivelserne. Det kan være ændringer i de fysiske, organisatoriske eller lovgivningsmæssige rammer. De virker både ved de sanktioner, der kan være knyttet fx til lovgivning eller ved den effekt, det har, at det fysiske miljø er indrettet på en bestemt måde.

Tekniske tiltag
En type strukturelle tiltag er de såkaldt tekniske tiltag fx installation af sikkerhedsanordninger på maskiner, fjernelse af farlige stoffer eller materialer, og andre ændringer i det fysiske miljø eller tekniske foranstaltninger, der direkte påvirker enkeltpersoners sikkerhed uden nødvendigvis at påvirke deres adfærd.

Meget klassisk forebyggelsesarbejde har netop handlet om at sikre maskiner i industrien.

Administrative tiltag
En anden type af strukturelle tiltag er administrative tiltag som fx lovgivning og håndhævelse af regler og forskrifter. Tiltag kan også være etableret på et frivilligt grundlag såsom lav forsikringspræmie, smileyordning eller certificering, der gør virksomheden til en mere attraktiv samarbejdspartner.

Den grundlæggende ide med denne type tiltag er, at der er et incitament for at overholde regler eller normer, fordi der er risiko for sanktioner, hvis man ikke overholder dem, eller fordi der er fordele ved at overholde dem.

Integrerede sikkerhedstiltag
De integrerede sikkerhedstiltag er en fællesbetegnelse for tiltag, der kombinerer forskellige virkemidler rettet mod individet, gruppen eller organisationen.

Kilde:
Review af ulykkesforebyggelsen – review af den eksisterende videnskabelige litteratur om effekten af forskellige typer tiltag til forebyggelse af arbejdsulykker. Johnny Dyreborg et al.

Læs også artiklerne:

 

Sidst opdateret d. 29. jun 2016

Værktøjer

Se alle

Love og regler

Se alle

God praksis

Læs mere